ทัวร์จอร์แดน นอนนับดาวในทะเลทรายวาดิรัม 6 วัน 3 คืน

กรุงอัมมาน-เมืองมาดาบา-เมาท์เนโบ-เมืองเครัค-เพตรา
เมืองเพตรา-นครศิลาสีชมพู มหาวิหารเอลคาซเนท์ ทะเลทรายวาดิรัม
ทะเลทรายวาดิรัม-เดดซี ทะเลเดดซี-นครเจอราช-กรุงอัมมาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง