ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกยา กิยุ ฮิโกเนะ เกียวโต อิสระช้อปปิ้ง 6 วัน 4 คืน

หมู่บ้านนินจาอิงะ-ปราสาทอิงะ
อุเอะโนะ-เมืองนาโกย่า-วัดนิตไทจิ
วัดโอสุคันนอน
เมืองกิฟุ -หมบู่ า้นชริาคาวาโกะ-เมืองทาคา
ยาม่า-เมืองฮโิกเนะ
ทะเลสาบบิวะ-เกียวโต-ศาลเจา้ฟชู มิ อินิ าริ
วัดคิโยมิซุ-กิออน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง