ทัวร์ญี่ปุ่น Pro osaka nara kyoto shirakawago 5วัน 3คืน

สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – JTC – Duty Free
เมืองนารา - วัดโทไดจิ – NABANANO SATO
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิ ซูจิ - ทาคายาม่า จินยะ
(ด้านนอก) - ช้อปปิ้งย่าน SAKAE NAGOYA
เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยามะ – ป่ าไผ่ – ชงชาแบบญี่ปุ่น
เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง