ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ [เลสโก เสน่ห์จันทร์] 4 วัน 3 คืน

- ชมอาทิตย์อัสดง ท่ามกลางวิวป่าทะเลเจดีย์ ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์
- สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง
- ร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตรพระมหามัยมุณี
- ชมพระราชวังสุดท้ายแห่งอาณาจักรพม่า
- ชมทัชมาฮาลแห่งลุ่มแม่น้ำอิรวดี
- ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี
- ชมความยิ่งใหญ่เจดีย์มิงกุน
- ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง