ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ตามรอยพระศาสดาเยือนสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน 9วัน7คืน

พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทาพาราณสี-สารนาท-กุสินารา
ลุมพินีวัน-สาวัตถี + ทัชมาฮาล
พักโรงแรมทุกคืน มีพระวิทยากร +เสริมอาหารไทยทุกมื้อ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง