ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5วัน 4คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101(ชั้น86) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - MITSUI OUTLET PARK

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง