ทัวร์ไต้หวัน AMAZING TAIWAN 5 วัน 4 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ -ร้านชา
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง -ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต -ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว -COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง