ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HAVE FUN SUMMER 4D3N

ไทเป – ไทจง –นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ-อุทยานอารีซัน
ชมกับทัศนียภาพที่แสนสวยงามแบบพาโนราม่า
***นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา***
อธิษฐานขอพร ปล่อยโคมลอยผิงซี
เที่ยวชมอุทยานป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ - อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว
นำท่านอธิษฐานขอพร ปล่อยโคมลอยเพื่อความเป็นสิริมงคล
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึก101- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจัทรา เยี่ยมชมและสักการะวัดเหวินอู่
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมิงติง ,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง