คณะเจ้าหน้าที่ อบจ. ลพบุรี เที่ยว ณ เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน วันที่ 13 - 16 มกราคม 2562