บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด

ดรากอนออนทัวร์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ

บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด
65/39 ถ.บรมราชชนนี-ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
094-945-4979
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
dragonontour@gmail.com

ทัวร์มัลดีฟส์ Safari Island Resort & Spa Maldives 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มัลดีฟส์ Safari Island Resort & Spa Maldives 3 วัน 2 คืน
42,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia
สายการบิน
 • แนวปะการังที่หลากสี
 • ฝูงปลาหลากหลายชนิด
DNT-187-293

แผนการเดินทาง

เงื่อนไข

 • ห้องพักตามที่เลือก
 • รวม Seaplane (เครื่องบินน้ำ) ไป-กลับ จากสนามบิน-รีสอร์ท
 • ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์ โดยสายการบิน Air Asia รวมน้ำหนักกระเป๋า 20KG
 • แพคเกจอาหาร Full Board รวมอาหารเช้า กลางวัน และเย็น แบบบุฟเฟต์ (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

หรือ แพคเกจอาหาร All inclusive รวมอาหารเช้า กลางวัน  และเย็น แบบบุฟเฟต์ และรวมเครื่องดื่มทั้งแบบมีแอลกอฮอล์ ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามที่เลือก

 • Welcome drink เครื่องดื่มต้อนรับ ณ รีสอร์ท
 • ฟรี น้ำดื่ม 500ml ต่อท่าน/วัน
 • ฟรี Wifi บริเวณส่วนกลาง
 • ค่าประกันการเดินทาง 3,000,000 บาท


 • กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
 • การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และมินิบาร์ภายในห้องพัก
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

 

 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่อยู่เหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่ำบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ