บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด

ดรากอนออนทัวร์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ

บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด
65/39 ถ.บรมราชชนนี-ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
094-945-4979
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
dragonontour@gmail.com

ทัวร์พม่า เที่ยวอิ่มบุญ สุขใจ สักการะ 3 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า เที่ยวอิ่มบุญ สุขใจ สักการะ 3 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ 3วัน 2คืน
10,990฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia
สายการบิน
 • ย่างกุ้ง
 • หงสาฯ 
 • เจดีย์ชะเวมอดอร์ 
 • วัดไจ้คะวาย 
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • เมืองไจ้ไท
 • พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
DNT-152-380

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ชะเวมอดอร์ - วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง – เมืองไจ้ไท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
 • 04.00

  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 2-3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

 • 07.30

   บินลัดฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD251 **ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง**

 • 08.15

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค(Bago) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี ชม เจดีย์ชเว  -มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู กุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง นำท่านกราบพระขอพร ณ วัดไจ้คะวาย
  จากนั้นนำ  ท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่ 2 หงสาฯ – วัดไจปุ๊น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – วัดพระหินอ่อน - เจดีย์ชะเวดากอง
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี
  จากนั้นนำท่านชม พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู กุ้งแม่น้ำย่าง ท่านละ 1 ตัว                
  นำท่านเดินทางกลับ เมืองย่างกุ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระหินอ่อน นำท่านชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก  

วันที่ 3 สิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนเจาทัตจี – วัดงาทัตจี - ร้านหยก - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Sirium)
  นําท่านนั่งเรือชม พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda)

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ…ลิ้มรสอาหารเมียนมาต้นตำรับที่ร้าน Padonmar
  นำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda)
  นำท่านสักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ
  นำท่านสักการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ
  นำท่านไปยัง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

 • 21.40

  บินลัดฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD258 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที **ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง**

 • 23.25

  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ พร้อมน้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (โดยชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนเดินทาง)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป)
 •  *** ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,990 ***
 • ***ราคานี้รวมรายการทัวร์ และ ตั๋วเครื่องบิน***

โปรแกรมทัวร์แนะนำ