บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด

ดรากอนออนทัวร์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ

บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด
65/39 ถ.บรมราชชนนี-ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
094-945-4979
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
dragonontour@gmail.com

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ Turkey บินตรงอิสตันบูล 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ Turkey บินตรงอิสตันบูล 9 วัน 6 คืน
32,900฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Turkish Airlines
สายการบิน
 • พักโรงแรมถ้ำที่คัปปาโดเกีย 2 คืน
 • พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • นั่งกระเช้าชมเมืองโบราณเพอกามัม
 • ชม ฮายาโซเฟียและเอฟเฟซุส

 

DNT-063-037

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 19.30

  พร้อมกันที่สนามบินสุววรณภูมิเคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เคาท์เตอร์ U ประตู 9 Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 • 22.50

  ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK65

วันที่ 2
 • 05.45

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล สนมบินแห่งใหม่ ณ ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี 

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ชมพระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) อันเป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน (BASILICA CISTERN) อุโมงค์เก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล ชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด (SULTANAHMED COMPLEX) หรือที่มีชื่อเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กว่าปี เดินทางสู่เมืองชานักกาเล (CANAKKALE) 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้ฮอลิวูด (TROJAN HORSE) เป็นม้าขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้  เดินทางสู่เมือง เพอร์กามัม (PERGAMON)

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่จุดขึ้นกระเช้าเมืองเพอร์กามัม (PERGAMON) เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ KUSADASI 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชมโรงงานผลิตเสื้อหนังที่มีคุณภาพและชื่อเสียงของตุรกี
  นำท่านชมบ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VERGIN MARY)  

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (EPHESUS)  เมืองโบราณที่ได้มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีแห่งหนึ่งของโลก ทำท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล (PAMUKKALE)

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชมปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (COTON CASTLE) เดินทางสู่เมืองคอนย่า

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ถ่ายรูปด้านหน้า ณ สถานีคาราวาน (CARAVANSERAI

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (GOREME OPEN AIR MUSEUM) เป็นสถานที่ที่มีความงดงามและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้น  นครใต้ดินคาดัค (CARDAK UNDERGROUND CITY)เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู ชม หุบเขาอุชิซาร์ (UCHISAR VALLEY) เป็นหินขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นและสูงตระหง่านเหนือภูมิประเทศรอบด้าน  หลังอาหาร ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ อิสระเชิญท่านเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย

   

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง”BELLY DANCE เป็นการเต้นรำที่เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ออกเดินทางสู่  กรุงอังการา (ANKARA)

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชม สุสานอาตาเติร์ก (ATATURK MAUSOLEUM MEMORIAL TOMB) เดินทางสู่เมืองอิสตันบูล 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 8
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (DOLMABACHE PALACE)
  นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศ ณ ช่องแคบบอสพอรัส (BOSPORUS STRAIT)

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” (BLUE MOSQUE) สุเหร่าสีน้ำเงิน นำท่านชมฮายาโซฟีอา (HAGIA SOPHIA) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา ชอปปิ้ง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ (GRAND BAZAAR) เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศตุรกี 

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์เพื่อความสะดวกสบายในการชอปปิ้ง 

  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน อิสตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT

  ให้ท่านได้พักผ่อนระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องโดยมีร้านค้าปลอดภาษี แบรนด์สินค้าชั้นนำ เช่น HERMES, LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA และยังมีร้านอาหารต่างๆอีกมากมาย

วันที่ 9
 • 01.25

  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่TK68          

 • 15.05

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK) ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80USD/ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่มท่านละไม่เกิน 4,000 บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง

2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง21วัน)

 1. กรณียกเลิก

3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

 1. กรณีเจ็บป่วย

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้

แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ