บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด

ดรากอนออนทัวร์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ

บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด
65/39 ถ.บรมราชชนนี-ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
094-945-4979
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
dragonontour@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปสระบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปสระบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์
1,199฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • สักการะรอยพระพุทธบาทและวัดป่าสว่างบุญ
 • ตำนานบ้านไร่กาแฟ
 • ฟาร์มโคนมไทย เดนมาร์ค
 • สวนบิ๊กเต้
 • เช็คอินคาเฟ่สุดชิค
 • ไร่องุ่นภูนวพันธุ์
DNT-111-627

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สักการะรอยพระพุทธบาทและวัดป่าสว่างบุญ-ตำนานบ้านไร่กาแฟ-ฟาร์มโคนมไทย เดนมาร์ค- สวนบิ๊กเต้-เช็คอินคาเฟ่สุดชิค-ไร่องุ่นภูนวพันธุ์
 • 07.00

  นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม

 • 08.00

  พร้อมออกเดินทางสู่เขตจังหวัดสระบุรี จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสระบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

 • 10.15

  นำท่านเดินทางถึง จ.สระบุรี ในเขต อ.พระพุทธบาท นำท่านเข้าสู่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตลาดโรงคั่วและพิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ ตั้งอยู่ใน อ.หนองแซง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดเก๋แห่งหนึ่งของสระบุรี 

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่วัดป่าสว่างบุญ ใน อ.แก่งคอย ชมวัดพระมหาเจดีย์ 500 ยอด เข้าชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรน้องใหม่ของ จ.สระบุรี แบบครบวงจร ให้ท่านนั่งรถพ่วงชมทุ่งหญ้ากับฝูงโคนมที่ยืนแทะเล็มหญ้าอย่างเพลิดเพลิน เดินทางสู่สวนบิ๊กเต้ แหล่งปลูกดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของมวกเหล็กเพื่อจัดจำหน่ายไปตามตลาดดอกไม้ทั่วไป มากมาย จากนั้นนำท่านแวะเบรกเช็คอินอิสระดื่มกาแฟและถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆ แบบยุโรปกันที่ ร้าน Café Laura Bar & Restaurant ร้านอาหารและร้านกาแฟบาร์สุดชิลในยามเย็นท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขา 

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ       

 • 18.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด
 • ค่าอาหารเช้าและน้ำดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ - บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ