บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด

ดรากอนออนทัวร์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ

บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด
65/39 ถ.บรมราชชนนี-ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
094-945-4979
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
dragonontour@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ หลีแป๊ะ ทะเลสวย น้ำใส ดำน้ำ ดูปะการัง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ หลีแป๊ะ ทะเลสวย น้ำใส ดำน้ำ ดูปะการัง 3 วัน 2 คืน
18,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai Smile Airway
สายการบิน
 • สตูล
 • ท่าเรือปากบารา
 • ชมปะการัง สัมผัสธรรมชาติของเกาะหลีเป๊ะ
 • ท่าเรือปากบารา
 • หาดใหญ่ 
DNT-078-677

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินหาดใหญ่ – สตูล – ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ
 • 06:30

  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน C11-C18 ของสายการบินไทยสมายล์

 • 07.30

  สายการบินไทยสมายล์ นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่โดยเที่ยวบินที่ WE 259

 • 09.00

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ รอรับสัมภาระ รถปรับอากาศรอรับคณะ

 • 10.00

  จากนั้นพาคณะท่านออกเดินทางต่อสู่จังหวัดสตูล

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านบาราโรตี / Bara Roti

 • 13.00

  เดินทางสู่ท่าเรือปากบารา พาคณะท่านลงเรือสปีทโบ๊ทเพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล จากนั้นนำท่านเข้าเช็คอิน ณ ที่พัก พร้อมให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 • 18.00

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

วันที่ 2 ดำน้ำ - ชมปะการัง สัมผัสธรรมชาติของเกาะหลีเป๊ะ
 • 08:00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.00

  นำคณะท่านพร้อมกันที่หน้าหาดพัทยา พาท่านออกดำน้ำโซนใน เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะยาง เกาะอาดัง เกาะราวี ชมความงามของหมู่เกาะต่างๆ พาท่านดำน้ำต่อที่เกาะยางซึ่งเป็นเกาะที่มีหอยมือเสือขนาดใหญ่ที่หาดูได้ยาก สลับกับดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูน เกาะอาดัง เป็นเกาะใหญ่ที่สุด  

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 14.30

  นำท่านส่งที่หาดพัทยาอย่างปลอดภัย  จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3 เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – หาดใหญ่ – บินกลับกรุงเทพฯ
 • 08:00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 10.30

  พาคณะท่านทำการเช็คเอ้าท์

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลาง ณ ร้านอาหาร

 • 13.00

  นำคณะท่านลงเรือสปีดโบ๊ท ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา

 • 14.30

  เดินทางถึงท่าเรือปากบารา จากนั้นรถปรับอากาศรอรับคณะมุ่งหน้าสู่หาดใหญ่

 • 18.00

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารตอฮวด หาดใหญ่

 • 19.00

  นำคณะท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

 • 21.35

  สายการบินไทยสมายล์ นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WE268

 • 23.00

  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-หาดใหญ่/ หาดใหญ่-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานท่องเที่ยวตามโปรแกรม / ค่ารถตู้มาตรฐานท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ
 • ค่าอาหารค่ำ 3 มื้อ
 • ค่าแพ็กเกจดำน้ำ 1 วัน โซนใน เกาะหลีเป๊ะ (พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ)
 • ค่าเรือสปีทโบ๊ท แบบจอยทัวร์ (กรณีกรุ๊ปต่ำกว่า 15 ท่าน) / แบบเช่าเหมาลำ 3 วัน 2 คืน
 • ค่าประกันการเดินทางของค่าประกันการเดินทางประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางของ บริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิง อบ.1 จำนวนเงินเอาประกันภัย และการรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อคน ต่อระยะเวลาเดินทาง ไม่เกิน 500,000 บาท
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ