บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด

ดรากอนออนทัวร์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ

บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด
65/39 ถ.บรมราชชนนี-ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
094-945-4979
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
dragonontour@gmail.com

ทัวร์ตุรกี ตุรกี อิสตันบูล เมืองทรอย คัปปาโดเกีย ซุปตาร์ บานสะพรั่ง 9วัน 7คืน

ทัวร์ตุรกี ตุรกี อิสตันบูล เมืองทรอย คัปปาโดเกีย ซุปตาร์ บานสะพรั่ง 9วัน 7คืน
34,999฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 7 คืน
การเดินทาง
Turkish Airlines
สายการบิน

-ม้าไม้เมืองทรอย
-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
-วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน
-ภาพแกะสลักนางเมดูซ่า
-หอสมุดเซลซุส
-โรงละคร Great Theatre
-บ้านพระแม่มารี
-นครโบราณเฮียราโพลิส
-ปราสาทปุยฝ้าย
-คาราวานสไลน์
-นครใต้ดินชาดัค
-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
-ทะเลสาบเกลือ
-สุสานอตาเติร์ก
-สุเหร่าสีน้ำเงิน
-ฮิปโปโดรม
-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
-พระราชวังทอปกาปิ
-เทศกาลดอกทิวลิป
-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
-พระราชวังโดลมาบาชเช่
-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต

DNT-064-065

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 06.20

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

 • 09.25

  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK59

 • 15.50

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี

  เดินทางเข้าสู่ นครอิสตันบูล

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่

  นำท่านข้ามฝั่งโดยเรือเฟอร์รี่

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

  แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย

  เดินทางสู่ เมืองทรอย

  เดินทางสู่เมืองไอวาลึค

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่เมือง เมืองคูซาดาซึ

  ชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส

  ชม วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน

  ชม ภาพแกะสลักนางเมดูซ่า

  ชม หอสมุดเซลซุส

  ชม โรงละคร

  ช้อปปิ้งที่ ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง

  เดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่

  ชมนครโบราณเฮียราโพลิส

  ชม ปราสาทปุยฝ้าย

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย

  แวะชม คาราวานสไลน์

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

  เมืองคัปปาโดเกีย

  ชม นครใต้ดินชาดัค

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

  ชมการแสดง“ระบำหน้าท้อง”

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่ โรงงานทอพรม  , โรงงานเซรามิค และ โรงงานเครื่องประดับ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

  ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่เมืองอังการ่า

  ทะเลสาบเกลือ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  นำท่านเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

  ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน

  ชม ฮิปโปโดรม

  ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

  นำท่านสู่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน

  ชม พระราชวังทอปกาปิ

  ชม เทศกาลดอกทิวลิป

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 8
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง

  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

  พระราชวังโดลมาบาชเช่

 • บ่าย

  รับประทานอาหารกลางวัน

  ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต

  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี

 • 17.55

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน  TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK58

วันที่ 9
 • 07.30

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศตุรกี กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางตุรกีได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศตุรกีไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ, 70 USD/ท่าน/ทริป ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของตุรกี หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 2ขวด ต่อคนต่อวัน
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศตุรกี สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ