• วัดโอสึคันนง ถนนช้อปปิ้งโอสึ – ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ตลาดเช้าทาคายาม่า ย่านเมืองเก่าซันมาจิ
  • ถ่ายรูปคู่สะพานแดงนาคะบาชิ ศาลาว่าการเมืองเก่า – นากาโน่ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โกเทมบะเอาท์เล็ต – แช่ออนเซ็น
  • ลานสกีฟูจิเทน – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – เจดีย์ชุเรโตะ – ช้อปปิ้งชิบูย่า ชิบูย่าสกาย – โตเกียวทาวเวอร์
  • วัดนาริตะซัง ถนนโอโมเตะซันโดะ – เมืองโบราณลิตเติ้ลเอโดะซาวาระ สะพานโทโยชิ – อุเอโนะ ตลาดอะเมะโยดกะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ
  • วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี 
รหัส 044-2633
วันที่เดินทาง
ก.พ.66 - มี.ค.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
45,977 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

วันที่ 2
ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า - วัดโอสึคันนง ถนนช้อปปิ้งโอสึ – ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

00.05 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า โดยเที่ยวบิน TG 644

07.30 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)

วัดโอสึคันนง สถาปัตยกรรมสีแดงสดที่ตั้งอยู่กลางเมืองนาโกย่าแห่งนี้ ถือเป็นวัดพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองนาโกย่า ภายในวัดมีประติมากรรมองค์เทพเก่าแก่ที่ชาวญี่ปุ่นนับถือหลายองค์ และพื้นที่ด้านหลังยังมีย่านการค้ายอดนิยมที่มีร้านค้าให้ไปเดินช้อปปิ้ง และหาของอร่อยกินกันได้ทั้งวัน

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ถนนช้อปปิ้งโอสึ มีอายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของวัดโอสุคันนง สถานที่สักการะเจ้าแม่กวนอิม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม) ทาคายาม่าเมืองที่อยู่กลางเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์มากมาย ในฤดูหนาวเมืองทั้งเมืองจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ นำท่านชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า 250 ปี และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ด้วยเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านที่ได้รับการดูแลอนุรักษณ์อย่างดี และเสน่ห์จากความงดงามในฤดูกาลต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก Hida Hotel Plaza หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ตลาดเช้าทาคายาม่า ย่านเมืองเก่าซันมาจิ ถ่ายรูปคู่สะพานแดงนาคะบาชิ ศาลาว่าการเมืองเก่า - นากาโน่ ปราสาทมัตสึโมโต้ - โกเทมบะเอาท์เล็ต – แช่ออนเซ็น

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ตลาดเช้าทาคายาม่า เป็นตลาดเก่าแก่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยเอโดะ หรือเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน โดยเป็นที่สำหรับขายผักผลไม้ รวมถึงอาหารต่างๆ ในปัจจุบันนั้นมีสินค้าขายหลากหลายทั้งอาหารสด และอาหารพร้อมทาน และยังมีพวกของที่ระลึกซึ่งเป็นของพื้นเมืองจำหน่ายอีกด้วย

ย่านเมืองเก่าซันมาจิ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในตัวเมืองแห่งนี้ ณ ย่านเมืองเก่าแห่งนี้ ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์ราวกับขึ้นไทม์แมชชีนย้อนอดีตมาสู่ญี่ปุ่นในยุคโบราณ ตามถนนหนทางเรียงรายไปด้วยร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ชื่อดังของท้องถิ่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสาเกญี่ปุ่นหรือมิโซะ รวมถึงบ้านเรือนเก่าแก่ที่นำมาดัดแปลงเป็นคาเฟ่และร้านอาหารสวยๆ จำนวนมาก

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ถ่ายรูปคู่สะพานแดงนาคะบาชิ ตั้งอยู่ที่เมืองทาคายาม่าในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเก่าแห่งนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม จนกลายเป็นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับเหล่านักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสเสน่ห์แบบญี่ปุ่นๆท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็นได้อย่างโดดเด่นจากสีที่แดงเข้ม ทำให้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่าย อีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญจุดหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรั่งอยู่รายล้อมตัวสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่งของเมืองทาคายาม่าเลยทีเดียว

ถ่ายรูปที่ทำการเมืองเก่า เป็นอาคารเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในอดีตเคยใช้เป็นที่ทำงานของข้าราชการชั้นสูงด้านการปกครอง เช่น การคลัง การเรียกเก็บภาษี ตลอดจนการบริหารจัดการป่าไม้ และใช้เป็นบ้านพักอาศัยของอดีตท่านผู้ว่าแห่งฮิดะ (เมืองทาคายาม่าในปัจจุบัน) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1692 หรือในยุคสมัยของเอโดะ

เดินทางสู่ นากาโน่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ถ่ายรูปคู่ ปราสาทมัตสึโมโตะ เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหาได้ยากที่จะได้ดูปราสาทแบบดั้งเดิมจริงๆ เพราะส่วนมากจะถูกทำลายในช่วงยุคหนึ่งมาก่อนเกือบทั้งนั้น เหลือไม่กี่ที่เท่านั้นที่จะคงสภาพดั้งเดิมได้

นำท่านสู่ โกเทมบะพรีเมียมเอาท์เล็ต ช้อปปิ้งมอลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมประจำสถานที่ท่องเที่ยวรอบแนวภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 210 ร้าน ศูนย์อาหารอีก 23 แห่ง ซึ่งแวดล้อมไปด้วยภูมิทัศน์ทางธรรมชาติสวยๆ ทั้งทะเลสาบ สวนดอกไม้ และภูเขาไฟฟูจิ

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)

พัก Hotel JustOne Fuji หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ลานสกีฟูจิเทน – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - เจดีย์ชุเรโตะ - ช้อปปิ้งชิบูย่า ชิบูย่าสกาย – โตเกียวทาวเวอร์

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ลานสกีฟูจิเทน เป็นสกีรีสอร์ตทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เป็นทำเลที่เยี่ยมสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและทะเลสาบคาวากุจิอยู่เบื้องล่าง คุณสามารถเล่นสกี สโนว์บอร์ด ลากเลื่อนและเล่นหิมะได้ที่นี่ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเครื่องเล่น)

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว FUJINO EKI เป็นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคน ให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจำลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และโซนช้อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆเช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำอาง และของฝากอีกมากมาย

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน เมนู ยากินิกุ

เจดีย์ชูเรโตะ คือ เจดีย์ 5 ชั้นซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ถือ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพภูเขาไฟฟูจิคู่กับเจดีย์ 5 ชั้นแบบญี่ปุ่นได้อย่างสวยงาม ตั้งอยู่ในจังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น

ย่านชิบูย่า ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแฟชั่น มีแหล่งช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้า รวมทั้งช็อปของแบรนด์ดังอยู่มากมาย นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีร้านอาหารและแหล่งบันเทิงอย่างครบครัน มีผู้คนทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินขวักไขว่อยู่ตลอดทั้งวัน

ชิบูย่าสกาย จุดชมวิวแห่งใหม่ในโตเกียวที่จะทำให้ทุกคนได้ตะลึงไปกับวิวเมืองโตเกียว 360 องศา และยังสามารถมองเห็นห้าแยกชิบูย่า (ไม่รวมในรายการทัวร์สนใจกรุณาแจ้งในวันจองเพิ่ม 599บ. เด็ก 3-5 ปี 299บ./ท่าน)

โตเกียวทาวเวอร์ แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งตลอดกลางของเมืองโตเกียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ด้านบนของโตเกียวทาวเวอร์นั้นจะเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ นอกจากนี้ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวให้ขึ้นไปชมวิวด้านบนแบบ 360 องศา

ค่ำ   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหารตามอัธยาศัย

พัก Tokyo Prince Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
วัดนาริตะซัง ถนนโอโมเตะซันโดะ - เมืองโบราณลิตเติ้ลเอโดะซาวาระ สะพานโทโยชิ - อุเอโนะ ตลาดอะเมะโยโกะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ

(หากต้องการซื้ออ็อปชั่นมหาสนุกกรุณาแจ้งในวันจองก่อนเต็ม โตเกียวดิสนีย์ – ช้อปปิ้งชินจุกุ เพิ่ม 3,990 บ. เด็ก 4-11 ปี 2,990บ./ท่าน พร้อมรถรับ-ส่ง 8.00-18.00 รวมตั๋ว Disney แล้ว)

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดนาริตะซัง วัดพุทธขนาดใหญ่และได้รับความนิยมอย่างสูงในเมืองนาริตะไม่ไกลจากสนามบินนาริตะ จังหวัดชิบะ Naritasan สร้างขึ้นในปี 940 มีวัตถุมงคลหลักซึ่งเป็นรูปปั้นของเทพเจ้าในศาสนาพุทธ Fudo Myoo Kobo Daishi ผู้ก่อตั้งนิกาย Shingon ภายในภาพคือเต่ามงคล ต้องโยนเงินเหรียญเข้าไปบนตัวเต่าแล้วเงินไม่ตกลงน้ำนะ ถึงจะถือว่าโชคดี

ถนนโอโมเตะซันโดะ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีตั้งแต่สินค้าแบรนด์เนมหรูๆไปจนถึงห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารบรรยากาศดีๆ และคาเฟ่ตกแต่งเก๋ๆ อารมณ์ประมาณชิจูกุของโตเกียวหรือสยามเมืองไทย ที่นี่ก็ยังมีความร่มรื่นจากต้นไม้ที่เรียงรายอยู่ตลอดสองฝั่งถนนที่ที่มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยไม่หยอก หรือจะเป็นส่วนเทศกาลคริสต์มาสนี่ก็จะมีการประดับต้นไม้ด้วยไฟอย่างงดงาม เรียกได้ว่าเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีความหรูหราดูแพงตั้งแต่บรรยากาศไปจนสินค้าส่วนใหญ่ที่ขายของแถบนี้

เมืองโบราณลิตเติ้ลเอโดะซาวาระ เมืองซาวาระแห่งนี้ เคยเป็นย่านการค้าเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากๆ เป็นแหล่งขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ ในบทกวีเก่าแก่ยังมีคำกล่าวว่า “มาดูเมืองซาวาระหากคุณต้องการเห็นเอโดะ” จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ของเมืองอยู่ที่ สะพาน Ja Ja Bridge หรือ สะพานโทโยฮาชิ เป็นสะพานเก่าซึ่งจะมีน้ำไหลออกมาจากสะพานทั้งสองด้านคล้ายน้ำตก ตรงนี้เป็นจุดแวะถ่ายรูปที่สวยจุดนึงเลย เป็นเหมือนแลนด์มาร์คของซาวาระทีเดียว

เดินทางสู่ ย่านอูเอโนะ นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดอะเมะโยโกะ

พัก Tokyo Prince Hotel หรือเทียบเท่า

(หากต้องการเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ กรุณาแจ้งในวันจองก่อนเต็มเพิ่ม 3,990 บ./ท่าน ,เด็ก 4-11 ปี 2,990 บ./ท่าน มีรถรับ-ส่ง 8.00-18.00)

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ

ช้อปปิ้งชินจุกุ ย่านชุมชนชั้นแนวหน้าของโตเกียวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็น แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อในโตเกียว แหล่งรวมช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่และร้านขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตลอดไปจนถึงเมืองแห่งอาหาร แหล่งรวมร้านกินดื่มและร้านอาหารหลากหลายช่วงราคา รวมถึง แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ เมืองชินจูกุยังคงเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการถือกำเนิดของ “Disney FLAGSHIP TOKYO” แฟล็กชิปสโตร์แห่งใหม่ของ Disney Store ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

เที่ยง/ค่ำ   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหารคามอัธยาศัย

วันที่ 6
วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดอาซากุสะ วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปห้ามพลาดของคนที่มาเที่ยวย่านอาซากุสะของโตเกียว คนเลยเรียกกันจนติดปากว่าวัดอาซากุสะ แถมตัวอักษรคันจิของชื่อวัดก็เป็นตัวเดียวกันกับชื่อย่านอาซากุสะแต่อ่านออกเสียงต่างกัน

ถนนนากามิเสะ หรือที่หลายๆคนรู้จักกันว่า ถนนช้อปปิ้งนากามิเสะ แค่ชื่อนี่ก็ชัดเจนแล้วล่ะค่ะว่าสายช็อปปิ้งต้องชอบแน่ๆ โดยถนนสายนี้รับรองว่าถ้าจะเดินทางมาวัดเซนโซจิ หรือวัดอาซากุสะต้องได้ผ่านมาแวะกันชัวร์ เพราะเป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลักที่รถวิ่งเข้าสู่พื้นที่ภายในของวัดนั่นแหล่ะค่ะเนื่องจากวัดอาซากุสะเป็นวัดยอดนิยมของโตเกียวจึงทำให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่คึกคักเกือบตลอดเวลา

นำทุกท่านถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวก วัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ

ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ เป็นศูนย์การค้ายอดฮิตที่มีสาขามากมายทั่วญี่ปุ่น นอกจากจะจัดจำหน่ายสินค้าทุกประเภท เช่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องสำอาง แฟชั่น และสัตว์เลี้ยงแล้ว ยังมีสิ่งบันเทิงต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ ให้ได้เพลิดเพลินกันอีกด้วย ภายในสว่าง ทางเดินกว้าง และเพดานสูง ทำให้รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย พื้นที่ขนาดใหญ่มีผังการจัดร้านดีเดินได้สะดวกสบาย ซื้อหาสินค้าสุดฮิตได้ทันใจ AEON MALL ตอบสนองความต้องการในการชอปปิงที่หลากหลาย เหมาะกับผู้คนทุกเพศทุกวัย หากไปที่ AEON MALL รับรองว่าคุณจะได้สนุกกับการชอปปิงและสัมผัสวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นด้วย

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน

17.30 น.   เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 677

21.55 น.   เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจำสุดประทับใจ

เงื่อนไข