• นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมสโนว์มอนสเตอร์ | กิจกรรม ลานสกี APPI SKI RESORT | ล่องเรือเกบิเค | วัดซูซอนจิ 
 • ทะเลสาบโทวาดะ | ลำธารโออิราเซะ | หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ | พิพิธภัณฑ์เนบูตะ | วัดอาซากุสะ 
 • ช้อปปิ้งโอไดบะ | อิออน มอลล์ โมริโอกะ | พักออนเซ็น 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 006-2439
วันที่เดินทาง
ม.ค.66 - ก.พ.66
ช่วงเวลา
7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
68,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) (JL032 09.55 – 17.30) – โตเกียว
07.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ P สายการเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
09.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 032 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.30 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ วัฒนธรรม แฟชั่น และเทคโนโลยีล้ำสมัยของประเทศ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
วันที่ 2
วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – อควาซิตี้ – สนามบินฮาเนดะ – สนามบินอาโอโมริ (JL147 15.35 – 16.55) – เมืองอาโอโมริ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
  เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ท่านยังจะได้เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณและตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบ
  เดินสู่ริมแม่น้ำสุมิดะ อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสูง 553 เมตร
  โอไดบะ (Odaiba) ศูนย์กลางความบันเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn  ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างกันดั้มคาเฟ่ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ ห้างดังของย่านนี้ที่ไม่ควรพลาด เพราะทั้งร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ สำคัญด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชัดเจน
กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ แหล่งช้อปปิ้ง
  สมควรแก่เวลาเดินทางนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางสู่ สนามบินอาโอโมริ
13.35 น. ถึง สนามบินฮาเนดะ ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ
15.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอาโอโมริ โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 147
16.55 น. เดินทางถึง สนามบินอาโอโมริ หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่เมือง อาโอโมริ
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
วันที่ 3
เทือกเขาฮักโกดะ – นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชม Snow Monster – พิพิธภัณฑ์เนบูตะ – ปราสาทฮิโรซากิ – เมืองโทวาดะ – ทะเลสาบโทวาดะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
  เทือกเขาฮักโกดะ (MT.Hakkoda)  ตั้งอยู่เหนือสุดของจังหวัดอาโอโมริ และถือเป็นหนึ่งในภูเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งนึงในประเทศญี่ปุ่น มีความงดงามตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย. ไปจนถึงกลางเดือน ต.ค. ใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ส้ม สวยงาม ส่วนช่วงเดือนธันวาคม หิมะจะเริ่มตก ทำให้ต้นไม้พื้นที่บริเวณนี้ ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ จนคล้ายราวกับเป็นรูปปีศาจหิมะ หรือ Snow Monster นั้นเอง
  นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาฮักโกดะ (MT.Hakkoda) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีความสูง 1,585 เมตร ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ภูเขาที่สวยงามของญี่ปุ่น ที่นี่ยังเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงามมากๆที่หนึ่งอีกด้วย มีใบไม้หลากสีทั้งแดง เขียว เหลือง ส้ม พร้อมใจกันสลับสีเพิ่มความความสวยงามให้กับภูเขาทั้งลูก ช่วงเวลาใบไม้เปลี่ยนสีของที่นี่คือปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ท่านมองเห็นตัวเมืองอาโอโมริ พร้อมชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกในบริเวณภูเขา ทำให้ต้นไม้ถูกแช่แข็งด้วยหิมะจนกลายเป็นรูปร่างแปลกๆแตกต่างกันไปที่เรียกกันว่า ปิศาจหิมะ หรือสโนว์มอนสเตอร์ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปแบบเต็มอิ่มกับหิมะที่เย็นฉ่ำ (ความหนาของหิมะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เนบูตะ (Nebuta Warasse) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโคมไฟ ที่ใช้แสดงในเทศกาลอาโอโมริเนบูตะมัทซึริ ซึ่งสามารถเยี่ยมชมได้ภายในมีโคมไฟที่ใช้สำหรับขบวนพาเหรดที่มีการจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมของทุกๆปีซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่เป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้
  ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle) ปราสาทแหล่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮิโรซากิ สร้างเสร็จในปีค.ศ.1611 โดยแต่เดิมเป็นปราสาทห้าชั้นแล้วถูกฟ้าผ่า ทำให้เกิดไฟไหม้ชั้นห้าจนในปี 1810 มีการบูรณะปราสาทจนเหลือเป็นหอคอยเพียง 3 ชั้น และในปี 1952 ปราสาทแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติ ในฐานะปราสาทเก่าแก่ในสมัยเอโดะที่ยังหลงเหลืออยู่
  ทะเลสาบโทวะดะ (Lake Towada) กำเนิดขึ้นจากการปะทุของภูเขาไฟราว 2,000 ปีก่อน ทำให้เกิดเป็นแอ่งทะเลสาบกว้างใหญ่บนระดับความสูงกว่า 400 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะฮอนชู (Honshu) ของญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริเวณทะเลสาบยังมีรูปปั้นหญิงสาวสองคนตั้งอยู่ถือเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบโทวาดะ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรรมของ โคทาโร่ ทาคามูระ กวีและศิลปินชื่อดัง
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันที่ 4
ลำธารโออิราเซะ – เมืองอาคิตะ – ทะเลสาบทาซาวะ – หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ – เมืองอิวาเตะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
  โออิราเสะ (Oirase Stream) เป็นหุบเขาที่เริ่มต้น ทะเลสาบโทวาดะและยาวประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในอาโอโมริ สามารถมาเที่ยวได้ทั้ง 4 ฤดู ในฤดูหนาว โออิราเสะจะถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งด้วยอุณหภูมิที่เย็นจัด ทำให้ดูเหมือนโลกที่ถูกหยุดเวลาไว้ พบกับน้ำตก 14 แห่งที่กระจัดกระจายไปตามลำธารบนภูเขาที่กลายเป็นน้ำแข็ง ชมความงดงามของแท่งน้ำแข็งขนาดยักษ์และน้ำตกในหุบเขาที่ถูกเปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง
  ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นทะเลสาบที่ไม่แข็งตัวในฤดูหนาว ทะเลสาบที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่น (ลึกถึง 423.4 เมตร) และได้รับเลือกให้ติดอยู่ใน 100 อันดับสถานที่วิวสวยของญี่ปุ่น ทาซาวะเป็นทะเลสาบมหัศจรรย์ที่สีของผืนน้ำจะเปลี่ยนไปตามมุมที่ชมวิว เสน่ห์ของทะเลสาบทาซาวะก็คือพื้นผิวน้ำของทะเลสาบ สีที่เป็นลักษณะเฉพาะของผืนน้ำเรียกว่า ทะเลสาบทาซาวะสีน้ำเงิน ที่มีสีน้ำเงินเหมือนน้ำหมึกที่กำลังไหล แต่กลับมีความใสเป็นลักษณะพิเศษ ทะเลสาบแห่งนี้มีสัญลักษณ์เป็นรูปปั้นทัตสึโกะ (Tatsuko) รูปปั้นสีทองซึ่งตำนานเล่าว่าเป็นรูปปั้นของเจ้าหญิงทัตสึโกะ ที่ขอพรให้คงความงามอันเป็นนิรันดร์ แต่กลับถูกสาปให้เป็นมังกรและจมอยู่ใต้ท้องทะเลสาบแห่งนี้
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) สัมผัสกับบรรยากาศแบบญี่ปุ่นที่งดงามเมื่อครั้งอดีต ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์อีกมากมายให้ท่านได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์โบราณ หรืออาหารพื้นบ้านชนิดต่างๆ เป็นต้น ตามแนวถนนหมู่บ้านซามูไรแห่งนี้ มีต้นไม้ปลูกอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเดินทางมาในฤดูกาลใด นักท่องเที่ยวก็จะได้รื่นรมย์กับทัศนียภาพอันงดงามได้อยู่เสมอ
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันที่ 5
เมืองฮิราซูมิ – ล่องเรือเกบิเค – วัดซูซอนจิ – อิออน มอลล์ โมริโอกะ – เมืองโมริโอกะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
  เมืองฮิราซูมิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอิวาเตะ มีประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมอยู่มากมาย จนได้ถูกจารึกไว้ในรายชื่อเมืองแห่งมรดกโลก จากการประชุมครั้งที่ 35 ของคณะกรรมการมรดกโลก ที่กรุงปารีส เมื่อปี 2011
  ล่องเรือช่องแคบเกบิเค (Geibikei Gorge) ชมหนึ่งในร้อยทัศนียภาพสวยงามและทรงคุณค่าของญี่ปุ่นในญี่ปุ่น ถือได้ว่าเป็นที่เดียวเท่านั้นที่ใช้เรือถ่อด้วยไม้พายเพียงอันเดียวทั้ง ขาไปและกลับโดยไม่มีการใช้เครื่องยนต์ ท่านจะได้ชม ต้นไม้กับโขดหินผาและน้ำใส สะอาดมองเห็นปลาแม่น้ำกำลังแหวกว่าย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple) ที่สร้างขึ้นในปี 850 เป็นวัดนิกายเทนได จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ คอนจิคิโดะ [Golden Hall] ซึ่งมีส่วนที่คล้ายกับศาลาทอง คินคะคุจิ ของเมืองเกียวโตเพราะเป็น อาคารที่หุ้มด้วยทอง เหมือนๆกัน เพียงแต่ว่า ศาลาทองอันนี้จะถูกเก็บรักษาไว้ในห้องโถงขนาดใหญ่ แทนที่จะอยู่กลางแจ้งเหมือนกับ ศาลาทองคินคะคุจิ
  นำท่านช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ โมริโอกะ (Aeon Mall Morioka) ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเครื่องกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจัดการลิสต์ของฝากมาจากคนที่บ้านได้อย่างครบครันเต็มที่
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันที่ 6
Morioka Handi Works Square – กิจกรรม ลานสกี APPI SKI RESORT – เมืองมิซาวะ (สนามบินมิซาว่า) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) (JL158 19.25 – 20.50)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
  Morioka Handi Works Square ที่รวบรวมงานผลงานแฮนด์เมดและอาหารพื้นบ้านเอาไว้มากมาย ภายในแบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ Handmade Workshop Zone พื้นที่หลักของสถานที่แห่งนี้ บรรยากาศเหมือนหมู่บ้านเล็กๆ ที่รวมงานแฮนด์เมดทั้งของกิน ของใช้ ของเล่น ฯลฯ แยกกันไปแต่ละร้าน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการ โซน Southern Bender Zone จัดแสดงกระท่อมโบราณตั้งแต่ปลายสมัยเอโดะ ในอดีตเคยเป็นที่พักอาศัย ภายในอนุรักษ์เอาไว้ทั้งเสา ไม้กระดาน เตาผิง เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรโบราณที่เคยถูกใช้งานจริง โซนสุดท้ายคือ Morioka Area Local Industry Promotion Center Zone อาคารส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่เราแวะก่อนกลับ เพราะด้านในมีพื้นที่ขายของที่ระลึกทั้งของกินของใช้ขึ้นชื่อของอิวาเตะมากมาย อีกทั้งบนชั้น 2 มีห้องนิทรรศการจัดแสดงงานฝีมือดั้งเดิมให้เยี่ยมชม
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  อิสระกับกิจกรรม ลานสกี ภายใน Appi Kogen Ski Resort เป็นสกีรีสอร์ตขนาดใหญ่ในจังหวัดอิวะเตะ มีเส้นทางสำหรับเล่นสกีและสโนว์บอร์ด ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง มีบริการให้เช่าอุปกรณ์ครบชุด ให้คุณสนุกสนานกับกิจกรรมเล่นหิมะปุยหนาเนื้อละเอียดได้หลากรูปแบบเช่น สโนว์โมบิล เลื่อนหิมะ เดินป่าด้วยรองเท้าหิมะ เป็นต้น

** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี, ค่าคอร์สในการเล่นกิจกรรม และ เครื่องเล่นทุกชนิด **

15.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางนำท่านเดินทางสู่สนามบินมิซาวะ
17.25 น. ถึง สนามบินมิซาวะ ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ภายในสนามบิน
19.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 158
20.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ หลังจากนั้นพาทุกท่านเช็คอินต่อ เพื่อรอเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
วันที่ 7
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (JL033 00.05-05.05)
00.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 033

(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

05.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันทั้งคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 2 ชิ้นๆละ ไม่เกิน 23 ก.ก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูตกำหนด)
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องชำระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง สำหรับส่วนที่เพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการ
 5. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของทางญี่ปุ่น
 1. 1จำนวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่ำ 10 ท่านขึ้นไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 9. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทั้งโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • มิ.ย.65 - มี.ค.66
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 39,900 บาท
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 43,500 บาท
 • ก.พ.66 - มี.ค.66
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 10,977 บาท