• ยอดเขา “มองต์จูอิค – เข้าชมสวนกูเอล(มรดกโลก) – มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ ถนนลารัมบรา
 • นั่งกระเช้าขึ้นเขามอนต์เซอร์รัต – มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ – อันดอร์ร่า ลา เวลลา
 • การ์กาซอน – ป้อมปราการกาการ์ซอน(มรดกโลก) – เมืองตูลูซ – อาวีญง(เมืองแห่งพระสันตะปาปา) 
 • สะพานปงต์ ดู การ์ – มาร์เซย – หมู่บ้าน มูสติเย แซงก์ มารี(เมืองเล็กที่สวยงาม) – คานน์ – นีซ
 • แซงต์ปอล เดอ วองซ์ – กรุงมอนติ คาร์โล – วิหารโมนาโค – เจนัว – อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
 • ช้อปปิ้ง Sereavalle Designer Outlet – มิลาน
ทัวร์ยุโรป
รหัส 002-1542
วันที่เดินทาง
ก.ย.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

20.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ S ของสาย การบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

23.00 น.     ออกเดินทางสู่งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069

วันที่ 2
บาร์เซโลน่า – ยอดเขา “มองต์จูอิค – เข้าชมสวนกูเอล(มรดกโลก) มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ – ถนนลารัมบรา

05.15 น.     เดินทางถึงประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง

07.40 น.     ออกเดินทางสู่บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ TK1853

10.20 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางชมความงามของ “เมืองบาร์เซโลน่า” แวะบันทึกภาพกับ สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 และชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองต์จูอิค”Mont Juic จากนั้นผ่านชม อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ ที่ออกเดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริบเบียน และทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 นำท่านเก็บภาพมหาวิหารซากราด้า ฟาอมิเลียร์ (Sagrada Familia)(ชมภายนอก) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอด ที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเข้าชมภายใน ปาร์ค กูเอล (Park Guell) สวนมหัศจรรย์ แห่ง บาร์เซโลนา เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในบาร์เซโลนาที่พลาดไม่ได้ ที่นี่โดดเด่นไปด้วยศิลปะงานโมเสค ซึ่งออกแบบโดย อันตอนี เกาดี  อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet) สถาปนิกชาวคาตาลัน ประเทศสเปน ภายในสวนนั้นถูกตกแต่งไปด้วยงานปฎิมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมที่ประดับตกแต่งลวดลายด้วยเครื่องกระเบื้องโมเสคนับล้านชิ้น จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้คือ “มังกรโมเสค” (Mosaic dragon) ที่ไต่คลานบนบันไดน้ำพุ อันเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ปัจจุบันสวนสาธารณะปาร์ค กูเอลได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.2005 โดยสวนแห่งนี้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองบาร์เซโลนา

เที่ยง          บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆที่มีความ  ยาวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืนอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมีร้านตั้งอยู่ตลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ อีก

ค่ำ             บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Fira Congress หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 3
บาร์เซโลน่า – นั่งกระเช้าขึ้นเขามอนต์เซอร์รัต - มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ อันดอร์ร่า ลา เวลลา(ประเทศอันดอร์ร่า)

เช้า            บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ “มอนต์เซอร์รัต” (Montserrat) แคว้นคาตาโลเนีย เสน่ห์ความเก่าแก่แห่งสเปน สถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีชื่อเสียงหลายแห่งมักจะมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไป นำท่านขึ้นสู่ “ยอดเขามอนต์เซอร์รัต” ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ (โดยกระเช้า) เพื่อชมความงดงามของมหาวิหาร “ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต” (Benedictine monastery of Santa Maria de Montserrat ) มีความพิเศษคือตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตร และลักษณะของภูเขาที่มีรูปร่างหยักและสูงใหญ่ ความแปลกนี้คงเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลกันมาท่องเที่ยว

เที่ยง          บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ “อันดอร์รา ลา เวลลา” Andorra la Vella เป็นเมืองหลวงกลางหุบเขาของประเทศอันดอร์ราซึ่งตั้งอยู่บนความสูงถึง 1,023 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล กลางเทือกเขาพิเรนีสระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสเปน อุตสาหกรรมหลักของเมืองนี้การท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าประเทศจะมีรายได้นำเข้าจากการเป็นแหล่งหลบภาษี นอก จากนั้นยังมีสินค้าพื้นเมืองอย่างเฟอร์นิเจอร์และบรั่นดี มีเวลาให้ท่านเดินเลือกสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในเขตบาร์รี อันติก (Barri Antic) เขตเมืองเก่าที่ทีชื่อเสียงของเมือง

ค่ำ              บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Hotel Roc Blanc หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 4
ลาเวลลา(อันดอร์รา) – การ์กาซอน - ป้อมปราการกาการ์ซอน(มรดกโลก) – เมืองตูลูซ

เช้า            บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองการ์กาซอน” (CARCASSONNE) คืออีกเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแคว้นล็องก์ดอค-รูซียง และยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนโรมัน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองป้อมปราการยุคกลางที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส  นำท่านเที่ยวชม เมืองการ์กาซอน แยกออกเป็นสองส่วน “CITÉ DE CARCASSONNE” เมืองเก่าล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง และ “VILLE BASSE” เป็นเมืองใหม่เป็นบริเวณปริมณฑลรอบตัวเมืองเก่านั่นเองป้อมปราการยุคกลางประจำเมือง แต่ก่อนจะเข้าไปสู่อาณาเขตป้อมปราการนั้น ผ่านชมสะพานวิเยอร์ (PONT VIEUX) ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการข้ามแม่น้ำโอด (AUDE)  ป้อมปราการกาการ์ซอน (FORTRESS OF CARCASSONNE) ป้อมปราการยุคกลางที่โดดเด่น ซึ่งภายในป้อมปราการนั้นประกอบไปด้วยถนนและโบสถ์สมัยโกธิค ซึ่งอยู่เขตของกำแพงขนาดใหญ่จำนวนสองชั้นและหอ 53 หอ เพื่อล้อมรอบปราสาทและอาคารโดยรอบกำแพง ปราสาทการ์กาซอน (CARCASSONNE CASTLE) เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ภายในรั้วกำแพงเมือง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของกาการ์ซอนยุคกลาง ซึ่งต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997

เที่ยง         บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ “เมืองตูลูซ” (Toulouse) เป็นเทศบาลในจังหวัดโอต-การอน ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของแคว้นมีดี-ปีเรเน ซึ่งติดกับประเทศสเปน แต่มีพรมแดนธรรมชาติ คือ เทือกเขาพิเรนีสคั่นไว้ ตูลูซเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สี่ของประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการบินของโลก โดยเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และโรงงานของแอร์บัส นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของอินเทลภาคพื้นยุโรปตลอดจนหน่วยงานด้านอวกาศของฝรั่งเศส

ค่ำ             บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Mercure Toulouse Campans Caffa Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 5
ตูลูซ – นีม – อาวีญง(เมืองแห่งพระสันตะปาปา) - สะพานปงต์ ดู การ์ – มาร์เซย

เช้า            บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองนีม” (Nimes) หรือ นีเมส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดการ์ ในแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง ประเทศฝรั่งเศส เมืองนีมเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปี นับตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันเป็นต้นมา และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอีกแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เมืองนีมเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญในสมัยโรมโบราณ รวมทั้งอัฒจันทร์แบบโรมันโบราณ วิหารโรมัน (แมซงกาเร) และหอคอยมาญ ซึ่งสถานที่ทั้งสามยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จนเมืองนีมได้ถูกเรียกเป็น “กรุงโรมแห่งฝรั่งเศส” นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สะพานปงต์ ดู การ์ (Pont du Gard) สะพานส่งน้ำโรมันโบราณ เพื่อใช้เป็นสะพานส่งน้ำของเมืองนีมส์ (Nimes) ระยะทางยาวเกือบ 50 กิโลเมตร ทอดผ่านแม่น้ำการ์ด (Gard) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1985

เที่ยง         บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ “เมืองอาวีญง” (Avignon) เป็นเมืองหลักของเขตจังหวัดโวกลูซ แคว้นโพรว็องซาลป์โกตดาซูร์ ทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโรน ในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโวกลูซ อาวีญง ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งพระสันตะปาปา” เนื่องจากในอดีตนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา (รวมทั้งพระสันตะปาปาเท็จ) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1309 – ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกครั้งใหญ่ของคริสตจักร (Catholic Schism) นอกจากนี้อาวีญงยังเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีกำแพงเมืองเก่าที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังมีศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังพระสันตะปาปา สะพานอาวีญง ซึ่งยังอยู่ในสภาพดี ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 1995 ได้เวลาอันสมควร จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองมาร์เซย์” (Marseille) เมืองท่าที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าที่งดงาม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส

ค่ำ             บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Novotel Marseille Est, Hipark Design Suites Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 6
มาร์เซย์ – หมู่บ้าน มูสติเย แซงก์ มารี(เมืองเล็กที่สวยงาม) – คานน์ – นีซ

เช้า            บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บ้าน มูสติเยร์ส แซงต์ มารี“หมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส” หมู่บ้าน มูสติเยร์ส แซงต์ มารี Moustiers-Sainte-Marie หรืออีกชื่อหนึ่งคือ หมู่บ้านแห่งดวงดาว ตั้งอยู่ระหว่างหน้าผา 2 หน้าผาด้วยกันใน Provence-Alpes-Côte d’Azur หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ 760 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีผู้อยู่อาศัยเพียง 694 คนเท่านั้น เป็นหมู่บ้านที่สวยงามมากที่สุดจนได้รับเลือกให้เป็น Un Les Plus Beaux Village De France (One of the most beautiful villages of france) จากนั้น นำชมจุดสำคัญที่สุดของเมืองนี้ อันได้แก่ ดวงดาว (I’Etoile) ซึ่งมีเรื่องเล่าขานต่อกันมาว่า อัศวินคนหนึ่งซึ่งตกไปเป็นเชลยศึกในช่วงสงครามครูเสด ได้ตั้งอธิษฐานว่า “หากมีโอกาสได้กลับบ้านอีกครั้ง จะนำดวงดาวไปแขวนไว้ระหว่างยอดเขา ณ หมู่บ้านของข้า” แสดงว่าคำอธิษฐานของเขาคงเป็นจริง จึงมีดาวแขวนให้เราเห็นอยู่จนทุกวันนี้ สำหรับ I’Etoile ถือเป็นสัญลักษณ์ของความสมหวังในการขอพร มีขนาดวัดได้ 1.25 เมตร ส่วนโซ่ที่แขวนดาวไว้ยาว 135 เมตร น้ำหนัก 150 กิโลกรัม และมิได้คงทนถาวรตลอดไปในรอบหนึ่งร้อยปี จะมีอันตกลงมา แล้วต้องเปลี่ยนขึ้นไปใหม่อยู่ 2 ครั้งด้วยกัน เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่บนภูเขา ความสวยงามอีกอย่างหนึ่งคือ การได้เห็นบ้านเรือนสวยๆ โดยมีฉากหลังเป็นภูเขา ท้องฟ้า และแน่นอน เมื่อมองดีๆ จะมีดาวดวงนั้นปรากฎให้เห็นอยู่ด้วย ไฮไลท์ของหมู่บ้านแห่งนี้อีกหนึ่งอย่างคือ เครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่า Faïence เป็นภาชนะที่ทำจากดินเผา เครื่องเซรามิก ที่นี่ทำกันมาเนิ่นนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องดินเผาที่ทำได้ประณีตที่สุดในประเทศ ถึงขนาดพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ยังโปรดให้สั่งเข้าไปใช้ภายในวังอีกด้วย

เที่ยง         บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ “เมืองคานส์” (CANNES) เป็นเมืองที่สองของการท่องเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้ เป็น เมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ เทศกาลเมืองคานส์ (CANNES FILM FESTIVAL) เป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเทศกาลหนึ่ง อาคารที่ใช้ในการจัดงานเป็นอาคารขนาดเล็กสูง 2-3 ชั้นในช่วงเทศกาล อาคารจึงจะได้รับการตกแต่งให้ดูเลิศหรูอลังการสักครั้งหนึ่งที่  ลานด้านหน้าอาคาร มีรอยประทับเท้าพร้อม ลายเซ็นของดาราฮอลลีวู๊ด มีชื่อหลายคน หากใครที่คลั่งไคล้ดาราแล้วละก็พลาดไม่ได้ที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้าปาเล่ เด เฟสติวาล PALAIS DES FESTIVALS ที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลึก เมืองคานส์ยังเต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียร่า และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท LA PROMENADE DE LA CROISETTE นอกจากนี้ยังมีท่าจอดเรือยอร์ชลำงาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายด้วย นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองนีซ” (NICE) เมืองตากอากาศในเขตโก๊ตดาชูร์ นำท่านเที่ยวชม “เมืองเก่านีซ”  Old Nice ถ่ายรูปคู่กับ จัตุรัสเมสซิน่า จัตุรัสซึ่งประดับด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ เช่น ดอกกุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้นยังมีน้ำพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิกตั้งอยู่เรียงราย  ซึ่งนิยมทาสีสันสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเป็นย่านซื้อของฝากจากนีซในราคาถูก มีไอศกรีมแบบอิตาเลี่ยนให้ชิม เป็นที่อยู่ของพวกคนพื้นเมือง มีโบสถ์เก่าสมัยคริสศตวรรษที่18

ค่ำ             บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Novotel Nice Arenas, Park Inn By Radisson Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 7
นีซ – กราซ – แซงต์ปอล เดอ วองซ์ – กรุงมอนติ คาร์โล - วิหารโมนาโค – เจนัว

เช้า            บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านแวะ “หมู่บ้านกราซ” (Grasse) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดกำเนิดของความโด่งดัง ที่ทำให้ฝรั่งเศสนั้นกลายเป็นดินเเดน เเห่งน้ำหอม กราซเป็นเเหล่งผลิตน้ำหอมที่ใหญ่ที่สุดของ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหอมท้องถิ่น ณ โรงงานกัลลิมาร์ด (Galimard) โรงงานผลิตน้ำหอมที่เก่าแก่ที่สุดของแคว้นโพวองซ์ พร้อมรับส่วนลด และของที่ระลึกจากโรงงาน นำท่านออกเดินทางสู่ แซงต์ปอล เดอ วองซ์ เมืองโบราณบนยอดเขา ที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดในโพวองซ์ เคยถูกโรมันยึดครอง ในยุคกลางเมืองถูกรุกรานจากสเปน กษัตริย์ฟรองซัวส์ที่ 1 แห่งฝรั่งเศส โปรดให้สร้างกำแพงหินล้อมรอบเมือง ความขลังและสวยงามดึงดูดศิลปินมารังสรรค์งานที่นี่ ทั้งนักเขียน นักกวี นักแสดง กองถ่ายภาพยนตร์ ล้วนแต่หลงเสน่ห์แซงต์ปอล เดอ วองซ์ นำท่านเดินทางสู่กรุงมอนติ คาร์โล มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส

เที่ยง          บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านชม “กรุงมอนติ คาร์โล” เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองแคว้นตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์ชัยภูมิของอัศวินในยุคกลาง นำท่านชมลานพระราชวังแห่งโมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโคในปัจจุบัน นำท่านเข้าชมภายในวิหารโมนาโค ที่สร้างในรูปแบบนี้โอโรมานซ์ เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจ้าชายเรนิเยร์ พระสวามี ชมความหรูหราของคาสิโน และโรงแรมเดอะปารีส โรงแรมสุดหรูของมอนติ คาร์โล (หากท่านต้องการเข้าชมด้านในกรุณาใส่เสื้อสูท) เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงามตื่นตาตื่นใจมากมาย ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของโมนาโค และสามารถมองเห็นท่าเรือซึ่งมีเรือยอร์ช จอดอยู่เรียงราย เมืองโมนาโคแม้จะเป็นเมืองเล็กๆที่มีธรรมชาติรายล้อม มากมายแต่ก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรม และความงามของสถานที่อันยิ่งใหญ่มากมายกลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเจนัว”

ค่ำ             บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารภายในที่พัก

พักที่: Mercure Genova Hotel, NH Hotel Genoa หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 8
เจนัว – อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - ช้อปปิ้ง Sereavalle Designer Outlet – มิลาน

เช้า            บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านนั่งรถโค้ชชมเมืองโดยรอบ ซึ่งบริเวณกำแพงเมือง เป็นศิลปะที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ปัจจุบันเจนัวได้กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง และยังมีตึกรามโบราณในแบบสถาปัตยกรรมชาวโรมัน ซึ่งล้วนแต่มีอายุมากกว่า 500 ปี ขึ้นไป นำท่านผ่านชม “อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส” Columbus monument นักเดินเรือที่มีบ้านเกิดที่เมืองเจนัวแห่งนี้ หรือที่เชื่อกันว่าเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกา ผ่านชมชายฝั่งทะเลที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้แก่เมืองนี้

*** อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

บ่าย           จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  SERRAVALLE DESIGNER OUTLET ที่มีพื้นที่ช้อปปิ้งมากที่สุดของยุโรป และบริหารงานโดย McArthurGlen Group เครือธุรกิจ Outlet ชั้นนำของยุโรป ซึ่งมี 13 แห่งในสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และอิตาลี ร้านค้าใน Serravalle มีทั้งหมดกว่า 180 ร้าน แหล่งช้อปปิ้งที่พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบหรูหรา ด้วยร้านค้าที่นำเสนอแฟชั่นแบรนด์อิตาลีและแบรนด์ระดับโลกอื่นๆ อาทิ Gucci, Prada, Armani, Burberry, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, Benetton, Guess ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองมิลาน”  เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี  

ค่ำ             บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่: Holiday Inn Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 9
มิลาน – ชมเมือง - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

เช้า            บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านชม“ ปราสาทสฟอร์เซสโก้ ” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ำพุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้ นำท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โ  ตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิคหรือ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel ฯลฯ

19.40 น.     ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1876

23.40 น.     เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 10
กรุงเทพฯ

01.45 น.     เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068

15.25 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-บาร์เซโลน่า// มิลาน-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 5. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท)
 3. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (16 ยูโร)
 4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยื่นวีซ่า ท่านละ 5,500 บาท
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 6. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

หมายเหตุ… โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัทฯได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 40,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 • ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 1. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 2. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก 

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้องการันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ช่วงเดินทาง
05/09/2022 14/09/2022
จำนวน
ราคา
72,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) อิตาลี
เดินทาง 05/09/2022 14/09/2022
*** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 72,900 ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 72,900 ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 72,900 ***
*** พักเดี่ยว 16,000 ***
*** * คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * ***
*** ** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/09/2022 02/10/2022
  จำนวน
  ราคา
  72,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) อิตาลี
  เดินทาง 23/09/2022 02/10/2022
  *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 72,900 ***
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 72,900 ***
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 72,900 ***
  *** พักเดี่ยว 16,000 ***
  *** * คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * ***
  *** ** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   05/10/2022 14/10/2022
   จำนวน
   ราคา
   75,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) อิตาลี
   เดินทาง 05/10/2022 14/10/2022
   *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 75,900 ***
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 75,900 ***
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 75,900 ***
   *** พักเดี่ยว 16,000 ***
   *** * คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * ***
   *** ** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    17/10/2022 26/10/2022
    จำนวน
    ราคา
    75,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) อิตาลี
    เดินทาง 17/10/2022 26/10/2022
    *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 75,900 ***
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 75,900 ***
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 75,900 ***
    *** พักเดี่ยว 16,000 ***
    *** * คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * ***
    *** ** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     07/11/2022 16/11/2022
     จำนวน
     ราคา
     69,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) อิตาลี
     เดินทาง 07/11/2022 16/11/2022
     *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 69,900 ***
     *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900 ***
     *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 69,900 ***
     *** พักเดี่ยว 16,000 ***
     *** * คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * ***
     *** ** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      21/11/2022 30/11/2022
      จำนวน
      ราคา
      69,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) อิตาลี
      เดินทาง 21/11/2022 30/11/2022
      *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 69,900 ***
      *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900 ***
      *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 69,900 ***
      *** พักเดี่ยว 16,000 ***
      *** * คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * ***
      *** ** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       01/12/2022 10/12/2022
       จำนวน
       ราคา
       75,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) อิตาลี
       เดินทาง 01/12/2022 10/12/2022
       *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 75,900 ***
       *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 75,900 ***
       *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 75,900 ***
       *** พักเดี่ยว 16,000 ***
       *** * คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * ***
       *** ** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        04/12/2022 13/12/2022
        จำนวน
        ราคา
        75,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) อิตาลี
        เดินทาง 04/12/2022 13/12/2022
        *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 75,900 ***
        *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 75,900 ***
        *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 75,900 ***
        *** พักเดี่ยว 16,000 ***
        *** * คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * ***
        *** ** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         16/01/2023 25/01/2023
         จำนวน
         ราคา
         69,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) อิตาลี
         เดินทาง 16/01/2023 25/01/2023
         *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 69,900 ***
         *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900 ***
         *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 69,900 ***
         *** พักเดี่ยว 16,000 ***
         *** * คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * ***
         *** ** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          23/01/2023 01/02/2023
          จำนวน
          ราคา
          69,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ยุโรป สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) อิตาลี
          เดินทาง 23/01/2023 01/02/2023
          *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 69,900 ***
          *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900 ***
          *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 69,900 ***
          *** พักเดี่ยว 16,000 ***
          *** * คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * ***
          *** ** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           06/02/2023 15/02/2023
           จำนวน
           ราคา
           69,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ยุโรป สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) อิตาลี
           เดินทาง 06/02/2023 15/02/2023
           *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 69,900 ***
           *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900 ***
           *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 69,900 ***
           *** พักเดี่ยว 16,000 ***
           *** * คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * ***
           *** ** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            20/02/2023 01/03/2023
            จำนวน
            ราคา
            69,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ยุโรป สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) อิตาลี
            เดินทาง 20/02/2023 01/03/2023
            *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 69,900 ***
            *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900 ***
            *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 69,900 ***
            *** พักเดี่ยว 16,000 ***
            *** * คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * ***
            *** ** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             06/03/2023 15/03/2023
             จำนวน
             ราคา
             69,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ยุโรป สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) อิตาลี
             เดินทาง 06/03/2023 15/03/2023
             *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 69,900 ***
             *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900 ***
             *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 69,900 ***
             *** พักเดี่ยว 16,000 ***
             *** * คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * ***
             *** ** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              13/03/2023 22/03/2023
              จำนวน
              ราคา
              69,900 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ยุโรป สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) อิตาลี
              เดินทาง 13/03/2023 22/03/2023
              *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 69,900 ***
              *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900 ***
              *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 69,900 ***
              *** พักเดี่ยว 16,000 ***
              *** * คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * ***
              *** ** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               20/03/2023 29/03/2023
               จำนวน
               ราคา
               69,900 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ยุโรป สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) อิตาลี
               เดินทาง 20/03/2023 29/03/2023
               *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 69,900 ***
               *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900 ***
               *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 69,900 ***
               *** พักเดี่ยว 16,000 ***
               *** * คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * ***
               *** ** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
                • 5 วัน 3 คืน
                เริ่มต้น 31,500 บาท