• ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
 • สัมผัสเมืองแห่งขุนเขาหินปูน และ สายน้ำ  เมืองวังเวียง
 • เดินทางไป-กลับ สู่นครหลวงเวียงจันทน์ ด้วยรถไฟความเร็วสูง ขบวนล้านช้าง
 • เต็มอิ่มกับอาหาร ทุกมื้อ และที่พัก ระดับมาตรฐาน
รหัส 080-2718
วันที่เดินทาง
ธ.ค.65 - มี.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนาชาติ สุวรรณภูมิ - หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง

04.30 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น4 อาคารผู้โดยสารขาออก ภายในประเทศ เช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท ( Thai Vietjet ) เจ้าหน้าที่บริษัทให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร *เคาท์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเครื่องออก 60 นาที และผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อน และผู้โดยสารและผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที (เนื่องจากตั๋วเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อคที่นั่งได้ติดกัน และไม่สามารถเลือกที่นั่งช่วงบนเครื่องบินได้ ในคณะ ซึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน กรณีต้องการระบุที่นั่งจะมีค่าใช้จ่าย)  

07.05 น.   ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ จังหวัดอุดรธานี เที่ยวบิน VZ200 ใช้เวลาบิน 1.20 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหารว่าง และน้ำดื่มบนเครื่อง

08.15 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย เดินทางออกจากท่าอากาศยาน นำท่านขึ้นรถเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 54 ก.ม.

10.00 น.   ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดหนองคาย นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง หลังพิธีการนำท่านเดินทาง ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เข้าสู่ สปป.ลาว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว หลังพิธีการเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะทาง 23 ก.ม.

ชมเดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์ นำท่าน นมัสการ พระธาตุหลวง หรือ {พระเจดีย์โลกะจุฬามณี} นับเป็น {ปูชนียสถาน|บูชนียสถาน} อันสำคัญยิ่งแห่ง นครหลวงเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ นำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณ อนุสาวรีย์ประตูไซ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในการรักษาเอกราช

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน (1) ที่ ร้านอาหารแหนมเนืองเวียงสะหวัน ต้นตำรับแหนมเนืองเวียงจัน    

เดินทางสู่ เมืองวังเวียง โดยใช้เส้นทาง ด่วนพิเศษ นครเวียงจันทน์ – วังเวียง ระยะทาง 192 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง จากปรกติเราเดินทาง สู่ เมืองวังเวียง 3-3.5 ชั่วโมง นำท่านลอดผ่านอุโมงค์ ภูพระซึ่งเชื่อมระหว่าง เมืองโพนโฮง กับเมืองหินเหิบ นำท่านเปลี่ยนรถตู้ เพื่อเดินทางเที่ยวตัวเมืองวังเวียง

นำท่านเดินทางไปยังบลูลากูน บ่อน้ำสีเขียวมรกต ให้ท่านได้เล่นน้ำและกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆ จากนั้นเดินทาง สู่ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อย ที่งดงาม บริเวณทางเดินไม่ชัน หลังจากชมหินงอกหินย้อย นำท่านลงเรือพายเรือคายัค เพื่อชมทัศนียภาพเมืองวังเวียง   

เย็น   นำท่าน ลงเรือหางยาว เพื่อล่องชมวิวทิวทัศน์ของเมืองวังเวียง ตามวิถีของสายน้ำ (ท่านใดต้องการขึ้นบอลลูน สามารถเลือกซื้อ option เสริม ได้ติดต่อทีมงานได้เลย ท่านละ 110 USD

ค่ำ   นำท่านเข้าที่พัก ที่โรงแรม  Silver Naga  Hotel หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารค่ำที่ ร้านอาหาร (2) หลังอาหารค่ำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมเที่ยวเมืองวังเวียงยามราตรี ชมอาหารถิ่น พร้อมกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 2
วังเวียง - หลวงพระบาง – City Tour (รถไฟขบวน EMU C81 09.00 – 10.00 น.)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ที่พัก สมควรแก่เวลานำท่านเช็คเอาท์ นำท่านเดินทางเข้าสถานีรถไฟเมืองวังเวียง ตรวจเอกสารก่อนเข้าสถานี (หนังสือเดินทาง / เอกสารฉีดวัคซีน / ตั๋วรถไฟ)

08.30 น.   นำท่านเดินทาง สู่เมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ด้วยรถไฟความเร็วสูง ขบวนล้านช้าง EMU1 ขบวนที่ C81 08.45 – 09.45 น. (บัตรโดยสารลูกค้าไม่สามารถที่จะระบุเลขที่นั่งได้เนื่องจาก บัตรโดยสารมีการ random ตลอดเวลาขออภัยในกรณีที่ท่านไม่ได้นั่งติดกัน ขอความกรุณาลูกค้าได้ถือกระเป๋าสัมภาระขึ้นขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง) ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง จากที่เคยเดินทาง 5-6 ชั่วโมง ผ่านเส้นทางการเจาะภูเขาทะลุอุโมงค์

10.00 น.   ถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง นำท่านเดินทางออกจากสถานี ผ่านพิธีการตรวจตั๋วรถไฟ นำท่านขึ้นรถตู้วีไอพี ปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่เมืองหลวงพระบาง ระยะทาง 12 ก.ม. เดินทางสู่ อุทยานน้ำตกตาดกวงซี

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร (2)      

บ่าย   นำท่านนั่งรถรางเดินทางสู่ จุดชมน้ำตก จุดแรก น้ำตกตาดแก้วมุงคุน เป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ที่เพิ่งค้นพบ เป็นน้ำตกลูกที่ไหลลงมาจากน้ำตกตาดกวงซี เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำตก และถ่ายรูป บริเวณน้ำตก น้ำตกตาดกวงซี เป็นน้ำตกหินปูนขนาด 4 ชั้น ความสูงโดยรวมอยู่ที่ 75 เมตร ตั้งอยู่ห่างจาก เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 35 กิโลเมตร สายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาตามผาหินปูน รวมกันจนกลายเป็นแอ่งน้ำสีเขียวมรกตด้านล่างทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงามจนถูกขนาดนามว่าเป็น “น้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง” สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าตัวเมือง

เย็น   ชม วัดเซียงทอง วัดที่เก่าแก่ ในสมัยที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณที่แม่น้ำคาน ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือ สิม หรือ พระอุโบสถที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นสิมที่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมล้านช้างได้อย่างวิจิตรงดงามจนได้รับการยกย่องให้เป็น “อัญมณีแห่งล้านช้าง” นอกจากนี้ วัดเชียงทองยังมี หอพระม่าน ที่ประดิษฐาน พระม่าน 1 ใน 3 พระพุทธรูปสำคัญของเมืองหลวงพระบาง

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ (3) ที่ร้านอาหารซิ่นดาด ลาวเดิม (น้ำจิ้มต้นตำรับ รสเลิศ) หลังอาหารค่ำ นำท่านชม ถนนคนเดินหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด (Night Market) ซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าพื้นเมืองมาวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน

เข้าที่พัก ที่โรงแรมเมืองหลวง หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
หลวงพระบาง – City Tour - เวียงจันทน์ (รถไฟขบวน EMU C81 1325-1530)

06.00 น.   นำท่านร่วมพิธีกรรมอันสำคัญยิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวหลวงพระบาง คือพิธีการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งจะมีพระภิกษุสงฆ์ในแต่ละคุ้มวัดออกมารับบิณฑบาตในตอนเช้า อย่างที่เรารู้กันว่าหลวงพระบางแต่ก่อนมีวัดมากมายทุกคุ้ม เนื่องจากอดีตหลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวงในอาณาจักรล้างช้างมาก่อน

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ที่พัก สมควรแก่เวลานำท่านเช็คเอาท์ เดินทาง สู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง นำท่านชมสถาปัตยกรรมในสมัยล้านช้าง นมัสการพระบาง ที่หอพระบาง จากนั้นเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์เมื่ออดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าของเมืองหลวงพระบาง ได้เก็บรวบรววมสิ่งของ เครื่องใช้ มาจัดแสดงในห้องต่างๆ ด้านนอกมีโรงเก็บรถยนต์พระที่นั่ง ที่ครั้นกษัตริย์เคยใช้ในการเสด็จพระราชดำเนิน นำท่านเดินขั้นบันได 327 ขั้น เพื่อเดินทางไปชมวิวทัศนียภาพ ของเมืองหลวงพระบางและนมัสการ พระธาตุภูสี ซึ่นในอดีตเป็นยอดภูสีเคยเป็นป้อมปราการในการรักษาหัวเมือง

เดินทางสู่ วัดวิชุนนะราช เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๐๔๖ ในรัชสมัยพระเจ้าวิชุนราช (เจ้าชีวิตวิชุนราช) แห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยตั้งชื่อวัดตามพระนามของพระองค์ เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้อัญเชิญ “พระบาง” จากวัดมโนรมย์มาประดิษฐานที่วัดนี้

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร (5) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟหลวงพระบาง ออกเดินทางสู่ สถานีเมืองเวียงจันทน์ (C81 1325 – 1530) หรือ (C91 1140 – 13.50)   

15.30 น.   ก่อนออกสู่ด่านนำท่านชมและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก อาทิ ผ้าไหม เครื่องเงิน สินค้าที่ระลึกประเทศลาว ที่หัตถกรรมจำปาล้านช้าง   

17.00 น.   เดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นให้ท่านเลือกชมและซื้อของฝาก ที่ร้านค้าปลอดภาษี Duty fee shop  สมวรแก่เวลานำท่านเดินทาง กลับเข้าสู่ประเทศไทย ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี เช็คอินที่เคาท์เตอร์ สายการบิน ไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบิน VZ203 19.10 – 20.20 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ      

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – อุดรธานี – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน  THAI VIETJET (VZ) พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม
 • ค่าตั๋วรถไฟ ชั้น2 เส้นทาง วังเวียง-หลวงพระบาง  และ  หลวงพระบาง-เวียงจัน
 • ค่ารถตู้ วีไอพี ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ รับ-ส่ง ที่สนามบินอุดรธานี
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คืน ที่วังเวียง 1 คืน และหลวงพระบาง 1 คืน
 • ค่ารถตู้ ที่ใช้ในวังเวียง และที่หลวงพระบาง
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าตั๋วรถไฟชั้น 1 ไป-กลับ เพิ่มท่านละ  800 บาท
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,000 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์

 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ท่านละ 7,000   บาท หลังจากที่ได้ทำการจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
 • ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสำคัญ

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและลาว
 • สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 • ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สำหรับ จำนวนผู้เดินทาง 16 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจำนวนผู้เดินทาง 10  ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบิน  และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทาง เป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ำกว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ก.พ.66 - มี.ค.66
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 15,888 บาท
 • มี.ค.66
 • 7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 75,999 บาท