• วัดสีเมือง – พระธาตุหลวง – ประตูไซ – สถานีรถไฟเวียงจัน – ถนนคนเดิน  
 • วัดวิชุนนะราช – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี  – พระธาตุพูสี               
 • ถนนคนเดิน – วัดวิชุนนะราช – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี  – พระธาตุพูสี               
รหัส 080-2715
วันที่เดินทาง
พ.ย.65 - เม.ย.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
หนองคาย – วัดสีเมือง - พระธาตุหลวง - ประตูไซ - สถานีรถไฟเวียงจัน - ถนนคนเดิน

09.00 น.   พร้อมที่จุดนัดพบ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย โดยรถตู้วีไอพีปรับอากาศ

นำท่าน ผ่านพิธีการตรวจเอกสาร ทั้งไทย และ ลาว เดินทางเข้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยรถตู้วีไอพี  

ชม วัดสีเมือง เป็นสถานที่ตั้งของเสาหลักเมืองเวียงจันทน์ภายในพระอุโบสถ มีหลักศิลาจารึก เชื่อว่าเป็นเสาหลักเมือง และพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐาน นักท่องเที่ยวนิยมมาขอพรเกี่ยวหน้าที่การงาน การค้าขาย เป็นต้น ชม สวนประตูไซ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ชม และถ่ายรูป บริเวณ อนุสาวรีย์ประตูไซ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในการรักษาเอกราช ประตูไซ มีลักษณะคล้ายกับ Arc de triomphe ประตูไซเวียงจันทน์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2500 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2511

นมัสการพระธาตุหลวง หรือ (พระเจดีย์โลกะจุฬามณี) นับเป็นปูชนียสถาน อันสำคัญยิ่งแห่ง นครหลวงเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านเฟ๋อแซ่บเวียงจันทน์ พร้อมทำธุระส่วนตัว หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่ สถานีรถไฟเวียงจันทน์ ถึงสถานีรถไฟนำท่าน เดินทางเข้าสถานี (ตรวจตั๋ว / หนังสือเดินทาง)

เดินทางสู่ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ด้วยขบวนรถไฟความเร็วสูง C84 15.05-17.00 ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง (ตั๋วรถไฟจะไม่สามารถนั่งติดกันครับ เนื่องจากระบบรถไฟ random) ถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง นำท่านเดินทางเข้าหลวงพระบาง 12 ก.ม. โดยรถตู้ วีไอพี ปรับอากาศ

ที่พัก นำท่านเข้าที่พัก ที่ โรงแรม Sophatra Luang prabang Hotel พักผ่อนตามอัธยาศัย  

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ที่ ร้านซิ่นดาด ให้ท่านลิ้มลองรสชาติซิ่นดาด (หมูกะทะ) พร้อมเครื่องเคียง น้ำจิ้มที่ขึ้นชื่อ ที่มาแล้วต้องลอง หลังอาหารค่ำ เดินชมถนนคนเดินหลวงพระบาง เพื่อเรียกน้ำย่อย จับจองหมายมองสิ่งที่ถูกใจ

วันที่ 2
วัดวิชุนนะราช – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี ถนนคนเดิน

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเที่ยวซิตี้ทัวร์

09.00   ชม วัดวิชุนนะราช เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2058 ในรัชสมัยพระเจ้าวิชุนราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง จุดเด่นที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง คือ พระธาตุพระเจดีย์พระปทุม หรือ พระธาตุดอกบัวใหญ่ เป็นพระธาตุขนาดใหญ่ มีรูปทรงแปลกว่าพระธาตุใดๆ ในหลวงพระบาง ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม (หรือพระธาตุแตงโม) เพราะมีรูปร่างคล้ายกับ “แตงโมตัดครึ่ง” หรือ “ทรงโอคว่ำ” ยอดพระธาตุมีรัศมีเปลวไฟคล้ายยอดพระพุทธรูปแบบสุโขทัย

ชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง นำท่านชมเรื่องราวประวัติศาสตร์การปกครองของเจ้ามหาชีวิตของหลวงพระบาง ภายในมีห้องต่างๆที่ยังคงเก็บรักษาไว้ พร้อมนำท่านสักการะ พระบาง ที่หอพระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำตกตาดกวางสี ระยะทาง 35 ก.ม.

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหาร Green jungle TWS ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในน้ำตก บรรยากาศที่เย็นและเขียวขจีด้วยธรรมชาติ

บ่าย   หลังอาหารกลางวันนำท่านชมน้ำตกตาดกวางสี ซึ่งภายในบริเวณอุทยานน้ำตก มีศูนย์เพาะพันธ์หมีที่กำลังสูญพันธ์ ให้ท่านได้ศึกษาตามเส้นทางเดินธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหลวงพระบาง ระหว่างทางแวะชิม ไอศครีมนมความ (กาแล่มนมควาย 30,000 กีบ) ไม่รวมในราคาทัวร์

เย็น   นำท่านเดินขึ้นบันได 327 ขั้นเพื่อชมพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี ชมทัศนียภาพวิวเมืองหลวงพระบางในระดับหลักล้าน หลังจากเดินทางมาจากพระธาตุพูสี ให้เวลาท่านอิสระในการเลือกชมสินค้าของฝากและอาหารที่ท่านต้องการลิ้มลองรสชาติตามอัธยาศัย บริเวณถนนคนเดินหลวงพระบาง มีลานอาหารให้ท่านได้เลือกทานมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก โรงแรม Sophattra Luang prabang Hotel

วันที่ 3
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเซียงทอง - วัดแสนสุขาราม – วัดหอเสี่ยง Joma café สถานีรถไฟ - เดินทางกลับ

05.30 น.   อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า ตามประเพณีคนเมืองหลวง นำท่านตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งพระสงฆ์จะออกมารับบิณฑบาตรในแต่วันมากกว่า 200 รูป เพราะบริเวณเมืองหลวงพระบาง เนื่องจากคนหลวงพระบางส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลัก หลังจากตักบาตร นำท่านเดินชมวิถีชีวิตการจับจ่ายซื้อของในตอนเช้า ที่ตลาดเช้าหลวงพระบาง

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก สมควรแก่เวลานำท่านเช็คเอาท์

ชม วัดเซียงทอง วัดที่เก่าแก่ในสมัยที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณที่แม่น้ำคาน ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือ สิม หรือ พระอุโบสถที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นสิมที่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมล้านช้างได้อย่างวิจิตรงดงามจนได้รับการยกย่องให้เป็น “อัญมณีแห่งล้านช้าง” นอกจากนี้ วัดเชียงทองยังมี หอพระม่าน ที่ประดิษฐาน พระม่าน 1 ใน 3 พระพุทธรูปสำคัญของเมืองหลวงพระบาง ชมวัดแสนสุขาราม ตามประวัติกล่าวว่าชื่อของวัดมาจากเงินจำนวน 100,000 กีบ ที่มีผู้บริจาคให้เป็นทุนเริ่มสร้างขึ้นภายหลังที่นครหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทน์ได้ 11 ปี จุดเด่นของวัดแสนสุขารามคือ พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง มีพระหัตถ์ที่งดงามผ่องแผ้ว และหอรอยพระพุทธบาทจำลองด้านข้างหอพระยืน เดินทางสู่ วัดหอเซียงวรวิหาร (หอเสี่ยง) เป็นสถานที่ตั้งของสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ที่ใช้ในการพิธีหอเสี่ยงทาย สำหรับหาที่สร้างวัดพระมหาธาตุ เมื่อปี พ.ศ.2091

นำท่านแวะผ่อนคลายพักผ่อน ที่ร้านกาแฟ Joma or Dao coffee (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสถานีรถไฟหลวงพระบาง นำท่านเดินทางสู่ เวียงจันทน์ ด้วยขบวนรถไฟความเร็วสูง C91 11.40-13.30 น. ถึงสถานีรถไฟเวียงจัน นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง / Duty fee shop เดินทางกลับเข้าประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ราคารวม

 • ค่ารถเดินทาง รับ-ส่ง จากด่านหนองคาย- สถานีรถไฟนครหลวง / รถรับ-ส่งเข้าที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมเข้า-ออก ด่าน
 • ตั๋วรถไฟความเร็วสูงชั้นประหยัด ไป-กลับ นครหลวงฯ-หลวงพระบาง
 • ที่พักจำนวน 2 คืน ที่ โรงแรมสุพัตตรา หลวงพระบาง ห้องดีลักษ์ พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รับ-ส่งสถานี
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,0000 อุบัติเหตุ 500,000 บาท ต่อคน
 • น้ำดื่ม ผ้าเย็น

ราคาไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 400 บาท
 • รถรับ-ส่ง ที่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่านละ 500 บาท ไป-กลับ
 • อัพเกรด ที่นั่งรถไฟชั้น 1 ไป-กลับ 800 บาท
 • กรณีลูกค้าต้องพักเดี่ยว เพิ่ม 3,000 บาท และ ห้องพูลวิว เพิ่มท่านละ 500 บาท

หมายเหตุ 

โปรแกรมการเดินทาง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม หรือ ตามการเปลี่ยนแปลงตารางรถไฟ การเดินทางในกรณี 8 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ 16 ท่าน จะมีหัวหน้าทัวร์ไปคอยอำนวยความสะดวก   

เงื่อนไขการจองพีเรียดเดินทาง

 1. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น มัดจำการเดินทาง ท่านละ 3,000 บาท และเลือกวันเดินทาง ตามพีเรียดด้านบน
 2. กรณีเกิดยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง 10 -15 วัน
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ