• เรคยาวิค – บลู ลากูน – วงแหวนทองคำ – น้ำตกสโกก้า – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล
 • เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดำ – ขับสโนโมบิล – ชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล
 • ภูเขาคีร์กจูเฟล – เซลล์ฟอสส์ – เรคยาวิค – ชมเมือง – อาคารพาร์ลาน – ล่องเรือชมปลาวาฬ
 • *** ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือน กันยายน – เมษายน ของทุกปี ***
 • *** ล่าแสงเหนือโดยไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญ * พิเศษ…ทานอาหารค่ำพร้อมชมวิวบนอาคารพาร์ลาน ***
ทัวร์ไอซ์แลนด์
รหัส 002-1658
วันที่เดินทาง
ก.ย.65 - มี.ค.66
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
115,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – เรคยาวิค

18.30 น.     สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

21.30 น.     เหิรฟ้าสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ (Finn Air)  เที่ยวบินที่ AY 144 

วันที่ 2
เรคยาวิค – วงแหวนทองคำ – น้ำตกสโกก้า – วิค

05.50 น.     เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั้น ต่อเครื่องสู่นครเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์

07.45 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) โดยสายการบินฟินน์แอร์ (Finnair)  เที่ยวบินที่ AY 991

08.35 น.     เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านออกเดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองคำ Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ นำท่านชมบ่อน้ำพุร้อน Geysir ที่มีความสูงของน้ำพุถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกน้ำพุร้อนแบบนี้ทั่วโลก / จากนั้นนำท่านชม น้ำตก Gull Fossหรือน้ำตกทองคำ(Golden Falls)ซึ่งน้ำตก ที่มีความสวยงามที่สุด และใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน้ำที่ใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนยอดเขาไหลลงมา นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ Thingvellir National Park  ทางองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณที่เคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานที่แสดงความคิดเห็นและคัดเลือกผู้นำของชาวไอซ์แลนด์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นที่ ที่ได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหนึ่ง  จากนั้นนำท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ที่มีความลึกลงสู่ใต้ดินถึง 14  เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกนี้ก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร นำท่านชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์

เที่ยง          บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก แวะชมความงามของน้ำตก Skogafoss (190ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 02.30 ช.ม.) ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ำ สโกก้า  นำทุกท่านถ่ายรูปคู่กับ ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ที่ยอดเขาปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีอีกด้วยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามยิ่ง ชมเคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซึ่งดับแล้ว ในบริเวณนั้นจะมีน้ำขังตัวอยู่ใต้ดิน เป็นลักษณะที่หาชมได้ยากมาก นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ อย่างเต็มที่

ค่ำ            บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมที่พัก

พักที่ : HOTEL DYRHOLAEY HOTEL / พักระดับใกล้เคียง

*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว ***

วันที่ 3
วิค – ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโนโมบิล อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – Diamond Beach – วิค

เช้า               บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่บริวณธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull Glacier ธารน้ำแข็งซึ่งมีความหนาของน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยที่บางจุดมีความหนาของน้ำแข็งถึง 1 กิโลเมตร นำท่านตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถโฟร์วิล (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) ไต่ขึ้นเขาที่มีความสูงชัน และมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้สัมผัสกับการขับรถสโนว์โมบิล(Snowmobile) ในบริเวณธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซึ่งเป็นกลาเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้อที่ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร

*** การขับสโนโมบิล ขับคันล่ะสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 บาท ***
*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน ***

เที่ยง          บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell เที่ยวชมทัศนียภาพทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตัว แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน นำท่านชมและถ่ายรูปภูเขาน้ำแข็งในระยะใกล้อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ นำท่านเดินเล่นชายหาดน้ำแข็ง Ice Beach หรือที่เรียกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้กับธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเมืองวิค

ค่ำ             บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมที่พัก

พักที่ : HOTEL DYRHOLAEY HOTEL / พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 4
วิค – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดำ น้ำตกเซลยาลันส์ฟอส – เรคยาวิค – ล่าแสงเหนือ

เช้า               บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านชม Reynisdrangar ซึ่งเป็นลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที่ เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลางแม่น้ำตามธรรมชาติ ชมหาดทรายดำ ที่เต็มไปด้วยหินสีดำและเม็ดทราย รวมทั้งแนวหินบะซอลต์ (เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอย่างรวกเร็วเมื่อเจอน้ำกับทะเลที่เย็น) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ และในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟิ่น (Puffin) นกทะเลท้องถิ่นที่น่ารัก  นำท่านชมความงามของน้ำตกเซลยาลันส์ฟอส (SeljalandsFoss)  ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ำสโกก้า นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองเซลล์ฟอสส์ SelFoss (130 กม.) เมืองสวยริมชายฝั่ง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงาม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก็บความประทับใจกับธรรมชาติบริสุทธิ์ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเรยาวิค(60ก.ม.)

เที่ยง          บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม กรุงเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลก และมีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลก นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแสนสวยริมชายฝั่งทะเลแห่งนี้ โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล มากนักทำเลที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ. 870 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวง ปัจจุบันเขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถ์ประจำเมืองที่ใช้จัดงานพิธีทางศาสนาที่สำคัญของประเทศซึ่งมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลก

ค่ำ             บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : GRAND HOTEL REYKJAVIK / ที่พักระดับใกล้เคียง

*** พิเศษสุด นำท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ชำนาญจะนำท่านไปยังจุดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) ***

วันที่ 5
เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ชมเมือง – แช่น้ำแร่บูล ลากูน

เช้า               บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องชมปลาวาฬ Reykjavik Whale Watching ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่งท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ Killer Whale (Orca), Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสได้พบกับความน่ารักของปลาโลมา Dolphin ซึ่งจะมาว่ายน้ำหยอกล้อท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้เท่านั้น

*** บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เรือยกเลิกให้บริการอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ***

เที่ยง          บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเก็บภาพประภาคารกรอตต้า (Lighthouse) ที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งเป็นจุดชมวิวท้องทะเลที่สวยงามของกรุงเรคยาวิค นำท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทันสมัยและนำท่านเก็บภาพอาคารHofdi ที่ใช้ประชุมผู้นำระหว่างประธานาธิบดีเรแกน กับประธานาธิบดีกอบอชอฟ ในสมัยสงครามเย็น นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเก็บภาพอาคารฮาร์ป้า (Harpa Concert Hall) ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทางสถาปัตยกรรม จากนั้นนำท่านเก็บภาพซัน โวยาเจอร์(Sun Voyager) สัญลักษณ์ของเสรีภาพ เป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญของกรุงเรคยาวิคจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica), พืชทะเล (Bluegreen algae),โคลนซิลิกา(Sillica mud), ฟลูออรีน (Fluoringe), โซเดียม(Sodium), โปตัสเซียม (Potassium),  แคลเซี่ยม(Calcium), ซัลเฟต(Salphate), คลอรีน (Chlorine), คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) เป็นต้น นอกจากนั้นภายในบ่อน้ำร้อนบูลลากูนยังมีเกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย และรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย ท่านจะได้สัมผัสกับความสบายตัว จากการลงแช่และอาบน้ำในบ่อน้ำร้อนบูล ลากูน

*** พิเศษ ทางบลูลากูน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าใช้บริการไว้ให้เรียบรอยแล้ว อาทิ ครีมทาผิว, รองเท้าแตะ และผ้าขนหนู ให้ทางมีเวลาผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่อย่างจุใจ ***

ค่ำ             บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : GRAND HOTEL REYKJAVIK / ที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 6
เรคยาวิค – เขาเคิร์กจูเฟล – ทานอาหารค่ำบนอาคารพาร์ลาน

เช้า               บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาเคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำ มีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว

เที่ยง          บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเรคยาวิค จากนั้นอิสระเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่นเป็นของที่ระลึก ชมย่านถนนคนเดินที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสวยๆ เรียงรายไปด้วยสินค้าพิ้นเมืองและแบรนด์ต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง นำท่านขึ้นลิฟต์สู่ชั้นบนสุดของตึกพาลาน เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น ที่มีภัตตาคารอยู่ด้านบนให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิคอย่างเต็มที่แบบ 360 องศา

ค่ำ             บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Ut i blainn Bar & Restaurant, Reykjavik พร้อมชมวิวที่สวยงามของกรุงเรยาวิคในยามค่ำคืน

พักที่ : Hotel Keflavik / หรือที่พักระดับใกล้เคียง        

วันที่ 7
เรคยาวิค – เฮลซิงกิ(ชมเมือง) – กรุงเทพฯ

06.30         บริการอาหารมื้อเช้าแบบกล่อง / จากนำท่านสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก

09.25         ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY992

15.50 น.     เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงกิ 2 ชั่วโมง)

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ “กรุงเฮลซิงกิ” (HELSINKI) ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ “Stockmann Department Store” ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า ได้ตามอัธยาศัย หรือ อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ             บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินเฮลซิงกิ

วันที่ 8
กรุงเทพฯ

00.45         เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY141

16.25          เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวิค//เรคยาวิค-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันล่ะ 100 บาท 8 วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)

*** สายการบินฟินน์แอร์ จำกัดกระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเครื่องได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร)

หมายเหตุ…โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน, ห้องพักที่คอนเฟิร์ม มาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  – ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  – ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
  – ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้องการันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ช่วงเดินทาง
16/09/2022 23/09/2022
จำนวน
ราคา
119,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล
เดินทาง 16/09/2022 23/09/2022
*** ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน 119,900 ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 119,900 ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 119,900 ***
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 25,900 ***
*** (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/10/2022 15/10/2022
  จำนวน
  ราคา
  123,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล
  เดินทาง 08/10/2022 15/10/2022
  *** ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน 123,900 ***
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 123,900 ***
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 123,900 ***
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 25,900 ***
  *** (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/10/2022 20/10/2022
   จำนวน
   ราคา
   119,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล
   เดินทาง 13/10/2022 20/10/2022
   *** ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน 119,900 ***
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 119,900 ***
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 119,900 ***
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 25,900 ***
   *** (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    20/10/2022 27/10/2022
    จำนวน
    ราคา
    123,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล
    เดินทาง 20/10/2022 27/10/2022
    *** ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน 123,900 ***
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 123,900 ***
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 123,900 ***
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 25,900 ***
    *** (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     05/11/2022 12/11/2022
     จำนวน
     ราคา
     115,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล
     เดินทาง 05/11/2022 12/11/2022
     *** ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน 115,900 ***
     *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 115,900 ***
     *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 115,900 ***
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 25,900 ***
     *** (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      19/11/2022 26/11/2022
      จำนวน
      ราคา
      122,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล
      เดินทาง 19/11/2022 26/11/2022
      *** ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน 122,900 ***
      *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 122,900 ***
      *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 122,900 ***
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 25,900 ***
      *** (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       03/12/2022 10/12/2022
       จำนวน
       ราคา
       123,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล
       เดินทาง 03/12/2022 10/12/2022
       *** ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน 123,900 ***
       *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 123,900 ***
       *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 123,900 ***
       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 25,900 ***
       *** (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        26/12/2022 02/01/2023
        จำนวน
        ราคา
        129,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล
        เดินทาง 26/12/2022 02/01/2023
        *** ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน 129,900 ***
        *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 129,900 ***
        *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 129,900 ***
        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 25,900 ***
        *** (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         29/12/2022 05/01/2023
         จำนวน
         ราคา
         129,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล
         เดินทาง 29/12/2022 05/01/2023
         *** ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน 129,900 ***
         *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 129,900 ***
         *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 129,900 ***
         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 25,900 ***
         *** (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          30/12/2022 06/01/2023
          จำนวน
          ราคา
          149,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล
          เดินทาง 30/12/2022 06/01/2023
          *** ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน 149,900 ***
          *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 149,900 ***
          *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 149,900 ***
          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 25,900 ***
          *** (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           23/01/2023 30/01/2023
           จำนวน
           ราคา
           117,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล
           เดินทาง 23/01/2023 30/01/2023
           *** ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน 117,900 ***
           *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 117,900 ***
           *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 117,900 ***
           *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 25,900 ***
           *** (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            10/02/2023 17/02/2023
            จำนวน
            ราคา
            117,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล
            เดินทาง 10/02/2023 17/02/2023
            *** ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน 117,900 ***
            *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 117,900 ***
            *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 117,900 ***
            *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 25,900 ***
            *** (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             18/02/2023 25/02/2023
             จำนวน
             ราคา
             117,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล
             เดินทาง 18/02/2023 25/02/2023
             *** ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน 117,900 ***
             *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 117,900 ***
             *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 117,900 ***
             *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 25,900 ***
             *** (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              03/03/2023 10/03/2023
              จำนวน
              ราคา
              117,900 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล
              เดินทาง 03/03/2023 10/03/2023
              *** ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน 117,900 ***
              *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 117,900 ***
              *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 117,900 ***
              *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 25,900 ***
              *** (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               17/03/2023 24/03/2023
               จำนวน
               ราคา
               117,900 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล
               เดินทาง 17/03/2023 24/03/2023
               *** ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน 117,900 ***
               *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 117,900 ***
               *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 117,900 ***
               *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 25,900 ***
               *** (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                24/03/2023 31/03/2023
                จำนวน
                ราคา
                117,900 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล
                เดินทาง 24/03/2023 31/03/2023
                *** ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน 117,900 ***
                *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 117,900 ***
                *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 117,900 ***
                *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 25,900 ***
                *** (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ